KRS 0000 377 497

Przetwarzanie danych – darowizny

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz Banku Żywności informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Lublinie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Młyńska 21, 20-406 Lublin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Młyńska218, 20-406 Lublin lub drogą e-mailową pod adresem: bzlublin@wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. realizacji umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny– art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. podziękowania za udzielone wsparcie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych oraz banków obsługujących płatności, a także PayU.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

Stanisława Lema 25
20-446 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38