KRS 0000 377 497

11-y FEAD Network 19.06.18r. – co się wydarzyło czyli krótkie sprawozdanie

Kategoria: Materiały

Szanowni Państwo,

 

W ramach dobrych praktyk, upowszechnionych w ostatnim czasie, pragnę podzielić się informacjami jakie uzyskałam podczas 11 spotkania FEAD Network w Brukseli 19.06.2018r.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji i instytucji, które na terenie całej Europy realizują Program Pomocy Żywnościowej i pragną dzielić się rozmaitymi doświadczeniami w tym zakresie.

Ostatnie spotkanie było dedykowane budowaniu partnerstw na rzecz efektywnej realizacji FEAD.

Ważnym kontekstem tego spotkania był projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) z dn.30.05.2018r. ponieważ samodzielny dotąd FEAD w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 stanie się integralną jego częścią.

Założenia EFS+ i jego odniesienie do FEAD omówił Loris de Pietrantonio,

Kierownik Działu ds.Polityki i Ustawodawstwa EFS i FEAD w Dyrekcji Generalnej ds.Zatrudnienia Spraw Społecznych  i Włączenia Społecznego

Podkreślił on rolę FEAD jako pierwszego kroku na rzecz włączenia społecznego beneficjenta.

Połączenie FEAD, dawnego EFS, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), programu UE

w dziedzinie zdrowia oraz Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSi) jest rozwiązaniem preferowanym przez KE. Pozwoli na zwiększenie efektu synergii między programami

i finansowanymi projektami. Ułatwi wdrażanie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

 

EFS + obejmuje trzy komponenty:

1. Programy realizowane wg metody zarzadząnia dzielonego – dawny EFS oraz FEAD

2. Programy realizowane wg metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – Program EaSi (Zatrudnienie)

3Programy realizowane wg metody zarządzania bezpośredniego – środki na poprawę stanu zdrowia ludzi

 

ZARZĄDZANIE DZIELONE tzw. SHARED MANAGEMENT dotyczy FEAD i EFS

– partnerstwo i wielopoziomowy system zarządzania, umowy partnerstwa zawierane z każdym krajem

Członkowskim.

– Wkład własny Państwa Członkowskiego warunkujący udział w programie, zwiększono z 15% do 30%

– wspólne dla wszystkich krajów członkowskich będą: cele funduszu, zasady kwalifikowalności wydatków,

zasady monitorowania, sprawozdawczości, oceny, a także ustalenia dotyczące zarządzania i kontroli.

– Państwa Członkowskie powinny przydzielić co najmniej 2% swoich krajowych środków z komponentu

  EFS + objętego zarządzaniem dzielonym na zwalczanie form skrajnego ubóstwa, które mają

  największy wpływ na wykluczenie społeczne, takich jak bezdomność, ubóstwo dzieci, niedobór

  żywności.

 

NAJBARDZIEJ ISTOTNE ZMIANY

– FEAD przestaje być osobnym programem tematycznym, będzie komponentem EFS+

  rozpoczynającym ścieżkę aktywizacji beneficjentów

– Preferowana jest synergia FEAD z innymi komponentami EFS+ (opisana wyżej)

– Regionalny podział środków na realizację FEAD, w zależności od rozwiązania  przyjętego

przez dany kraj członkowski UE.

– Ważne będzie nasze uczestnictwo w kształtowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych,     

  wojewódzkich RPO

– Programowanie obejmie tylko 5 lat. Przydział środków na ostatnie 2 lata zostanie określony na podstawie

dogłębnej i gruntownej oceny śródokresowej prowadzącej do odpowiedniego przeprogramowania w roku 2025.

– Organizacje Państw Członkowskich będą przekazywać KE drogą elektroniczną dane dotyczące wskażników

produktu i rezultatów 6 razy do roku.Spójność danych bedzie sprawdzana.

 

Pani Anne-Marie Pareskevas, starszy oficer ds.Polityki, przedstawiła temat europejskiego kodeksu postępowania

w sprawie partnerstwa oraz wdrożenia zasady partnerstwa.Podkreśliła wagę budowania partnerstwa lokanych na różnych szczeblach, pomiędzy organizacjami NGO, społecznością lokalną, sektorem przedsiębiorstw itd. Specyfika każdego kraju członkowskiego, w tym dobrobyt społeczny, ma znaczący wpływ na to jak kształtują się

te partnerstwa. Zaznaczyła, że w konsultacjach dotyczących nowej perspektywy programowania na lata 2021-2027, które właśnie się rozpoczęły i potrwają ok. 2 lat, każdy może zgłosić swoją opinię czy propozycję

 

DLATEGO INFORMUJĘ PAŃSTWA, ŻE NA FACEBOOKU ZOSTAŁA URUCHOMIONA GRUPA FEAD Network,

GDZIE BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ROZMAITE INFORMACJE NIEJAKO “Z PIERWSZEJ RĘKI”.

Zachęcam do udziału w tej grupie, już kilku przedstawicieli Banków Żywności w Polsce tam dołączyło !

 

 

  Łączę wyrazy szacunku

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Prezes Banku Żywności w Lublinie

 

Prezentacja Banku Żywności w Lublinie dotycząca FEAD

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

Stanisława Lema 25
20-446 Lublin
bzlublin@wp.pl
+48 81 744 44 38