Podprogram 2016 – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ)
01.04.2016 do 15.07.2017

Podsumowanie2016

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy 128 z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Lubelskiego

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 73 091 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 3 403,409 ton żywności;
  • 146 062 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 324 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 6935 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

  • Ekonomiczne –108 spotkań dla 2132 uczestników;
  • Żywieniowe – 50 spotkań dla 1255 uczestników;
  • Kulinarne – 166 spotkań dla 3548 uczestników.

Finansowanie programu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.
Ten Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Kryteria kwalifikowania

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.1268,00 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Jak uzyskać pomoc?

1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, aby sprawdzić, czy takla pomoc przysługuje.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
2. Jeśli OPS wyda stosowne skierowanie, należy udać się do organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy i będącej uczestnikiem Programu, w celu uzyskania pomocy.

 

Lista organizacji partnerskich

 

3. Założeniem jest aby pomoc trafiała systematycznie co najmniej 5 razy w trakcie trwania Programu, w małych paczkach składających się z min. 6 produktów.
4. Ramy czasowe Programu: maj 2016 – 30 kwietnia 2016
5. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do cyklicznego prowadzenie działań towarzyszących a odbiorcy żywności mają obowiązek uczestniczenia w nich.

Zasady dystrybucji

Organizacje przystępujące do konkursu obowiązane są do zapoznania się z wytycznymi ustalającymi zasady dystrybucji żywności i działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej.\

 

Wytyczne Program 2016

Lista organizacji partnerskich

Działania towarzyszące

Zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa biorą udział w działaniach towarzyszących.Działania mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
– programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Wnioski i rekomendacje

Zachęcamy do dzielenia się wnioskami i sugestiami dotyczącymi realizacji Projektu. Kontakt
Osoby które miały już styczność  z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, zachęcamy do wypełnienia krótkich ankiet ewaluacyjnych. Informacje zwrotne, które otrzymujemy od państwa pozwalają nam coraz sprawniejszą i skuteczniejszą organizację dystrybucji żywności.
Ankieta 1
Ankieta 2
oznaczenia strona